HEUSDEN SPEERPUNTEN

 

Heusden heeft een nieuw gemeenschapshuis gebouwd; het Hart van Heuze. De verbinding tussen inwoners, ondernemers en andere organisaties is gelegd. De buitenruimte, met name in de kern rondom het Vorstermansplein en de Meijelseweg is een punt van aandacht. De PGA wil de kwaliteiten die er al zijn in de kern verder uitbouwen.

 

Dit zijn onze speerpunten:

 • Het samen werken aan een uitnodigend en groen Vorstermansplein in Heusden met álle inwoners van Heusden. Oversteekpunten bij de Meijelseweg kindvriendelijk aanleggen zodat de Meijelseweg echt een 30-zone wordt.
 • De mogelijkheid houden om in Heusden te blijven wonen, voor alle Heusdenaren.
 • Woningbouw op het Unitas-terrein en in Heusden-Oost met een mogelijkheid voor sociale woningbouw, of alternatieve woonvormen mocht daar vraag naar zijn.
 • Behoud van de school als basisvoorziening voor een dorp
 • Groene speelplaats bij de basisschool.
 • Behoud van de supermarkt.
 • Afstemming tussen verenigingen over gebruik van gebouwen.
 • Terugkeer van de pinautomaat.
 • Het uitbreiden van de elektrische oplaadpunten.
 • Het aanpakken van de wateroverlast door kleine en grote maatregelen (wadi’s, groene daken enz.)

 

Voor het buitengebied (ook het Astense buitengebied):

 • Een kleinere veestapel. Heusden ligt in een gebied met een van de hoogste concentraties fijnstof. De PGA staat voor een kleinere veestapel, minder mest en minder stank.
 • Normen die bepaald worden vanuit gezondheidsoverwegingen en vervolgens vanuit duurzaamheid.
 • Intensieve veehouderij, in of dichtbij de kern gelegen, verplaatsen.
 • Een mix van functies op het platteland zoals proefprojecten, zorgboerderijen, recreatieve bedrijven en duurzame boeren voor een hecht, duurzaam en aantrekkelijk platteland.
 • Het toeristisch netwerk verder uitbouwen.
 • Samen met de boeren, inwoners en andere partners (o.a. recreatieve bedrijven) om de tafel gaan om slimme keuzes te maken voor een hecht platteland en leegstand tegen te gaan.
 • Het weren van megastallen in het buitengebied. Zij ondermijnen het hechte en duurzame plattelandsleven.
 • Een extra mogelijkheid voor wonen op het platteland, mits het zelfvoorzienende woningen betreft.
 • Het terugbrengen van het natuurlijk landschap. Waardevolle elementen toevoegen. Biodiversiteit stimuleren. Ecologische verbindingszones creëren die bosgebieden met elkaar verbinden. Dit kunnen ook kleine elementen zijn zoals houtwallen en ecologische verbindingszones met natuurvriendelijke oevers langs de Aa, de Astense Aa, Voordeldonkse Broekloop en Eeuwselse Loop.
 • Een aanpak van de lichtvervuiling. Geen grote lichten meer tot in de hemel vanuit de kassen.

 

De PGA wil concreet de volgende projecten oppakken:

 • Stelselmatig onderzoek naar woonbehoeften en woonwensen en die samen invullen.
 • Samobiel-project opstarten, voor de kern van Heusden. Samen rijden naar dezelfde bestemming. Zie daarvoor: http://www.samobiel.nl/
 • Het kasteellandschap verbinden met de kern van Heusden. Wandel- en fietspaden creëren zodat er een mooi uitwaaigebied ontstaat voor iedereen. Met zorg en respect omgaan met kasteelruïne en omgeving. Een open groene zone tussen Asten en Heusden moet gehandhaafd blijven.