ASTEN ZORG(T) VOOR MEKAAR

 

Bij de PGA staat de mens centraal, voor ons geldt altijd: zorgen voor mekaar, daar draait het om. We vinden dit belangrijker dan investeren in een nieuwe rotonde.

 

We vinden het noodzakelijk dat kwetsbare mensen ondersteuning/begeleiding/coaching krijgen zodat ze zich staande kunnen houden en zich kunnen ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om extra ondersteuning bij het huishouden, hulp voor een kind met leer- of ontwikkelingsachterstanden of het aanbieden van dagbesteding aan dementerenden of mensen met een beperking. Om zo stress te  ontnemen en gezond functioneren te stimuleren. De PGA wil mensen ondersteuning bieden die nodig is om mee te blijven doen in Asten.

 

Daarbij is bijzondere aandacht nodig voor zeer kwetsbare mensen die niet altijd tijdig de juiste hulp krijgen, of tussen wal en schip dreigen te vallen. Kinderen of jongeren met problemen, mensen die eenzaam zijn of zij die hulp mijden. De PGA ziet dat mantelzorgers ook ondersteuning nodig hebben om te voorkomen dat zij overbelast raken.

 

Samen doen is ons motto. Asten zorgt beter voor mekaar door burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties (zoals sport-, onderwijs- en zorginstellingen) met elkaar te verbinden en initiatieven te ondersteunen. Samenwerken is de sleutel naar preventieve en op maatwerk gerichte zorg en ondersteuning.

 

 1. De zorgvrager staat centraal
 2. Iedereen aan de slag
 3. Hervormen van het armoedebeleid

 

 

1. De zorgvrager staat centraal

Te vaak wordt er gesproken over mensen, in plaats van met mensen. Dit kan, zeker waar het gaat om zorg, niet de bedoeling zijn. Afgelopen raadsperiode is er veel veranderd op het gebied van zorg voor de gemeente. We hebben er veel taken bijgekregen. Deze periode is het tijd om ons te richten op verdere professionalisering van de zorg, en hierdoor de zorgvrager echt centraal te stellen.

 

De PGA zet in op:

 • Het duidelijk en laagdrempelig informeren over ondersteuningsmogelijkheden van zorg in natura of PGB, over het verschil tussen een algemene voorziening of maatwerkvoorziening en over de klachten- en geschillenprocedure.
 • Het stimuleren en zorgen voor voldoende vrij toegankelijke voorzieningen waardoor minder maatwerkvoorzieningen nodig zijn. De Buurtkamer is hiervan een mooi voorbeeld. Onis organiseert deze bijeenkomst wekelijks in De Beiaard, samen met vrijwilligers en professionele (zorg)organisaties
 • Het vroegtijdig aan tafel zitten bij een huishouden dat hulp nodig heeft, waarbij maatregelen zijn gericht op preventie en doorverwijzingen adequaat zijn. Dit voorkomt duurdere zorg in een later stadium.
 • Het ondersteunen van mantelzorgers met mogelijkheden voor ontspanning, respijtzorg, het mantelzorgcompliment en keukentafelgesprekken. De PGA wil zich inzetten voor een goed mantelzorgbeleid SAMEN met mantelzorgers, door bijvoorbeeld mantelzorgconferenties te organiseren.
 • Een goede samenwerking tussen verschillende disciplines zoals WMO, Wet werk en inkomen, jeugdwet en schuldhulpverlening.
 • Het voorkomen van misbruik van sociale voorzieningen (bijv. PGB) Wij vinden dat strikt gehandhaafd dient te worden op het gemeenschapsgeld dat ten onrechte uitgegeven wordt. Hierbij zien wij in PGB een mogelijkheid om burgerparticipatie te bevorderen zoals initiatieven als De Peelconnectie, Tweedelig en de Landing waar via PGB mensen begeleiding krijgen in andere vormen van dagbesteding en wonen
 • Het ‘recht om uit te dagen’. In de kern betekent dit dat een groep (georganiseerde) bewoners (binnen vast te stellen kaders) taken van gemeenten kan overnemen als zij denkt dat het anders kan. Zij kunnen hierin samenwerken met zorgaanbieders en andere organisaties. Hierdoor wordt een netwerk opgebouwd van korte lijntjes, om lokaal zorg aan te bieden. Een mooi voorbeeld uit de praktijk is het zorgsteunpunt in Heusden en Ommel. Opgezet door inwoners in samenwerking met de gemeente en professionele partijen. Bewoners krijgen advies en hulp, waarbij naast beroepsmatige inzet, ook de omgeving en vrijwilligers een rol spelen. Het resultaat: zorg op maat en levensloopbestendig, bewoners kunnen langer zelfstandig blijven wonen.
 • Investeren in de professional zodat iedere professional zich kan blijven ontwikkelen en scholen, wat preventieve hulpverlening bevordert.
 • Een gezonde levensstijl door het stimuleren van initiatieven voor gezonde kantines op scholen, sportverenigingen en in gemeentelijke gebouwen.
 • Handhaving ter voorkoming van alcoholgebruik onder jongeren (< 18 jaar) en het faciliteren van evenementen en feesten voor jongeren tot 18 jaar. Denk bijvoorbeeld aan ‘frisfeesten’. De PGA ziet de laatste jaren het alcoholgebruik gestaag afnemen, mede door het verhogen van de leeftijdsgrens naar 18 jaar. Hersenen groeien door tot 25 jaar. Alcohol vertraagt die groei of leidt zelfs tot een verkleining. Daarom is het de beste keuze om alcoholgebruik te voorkomen.

 

2. Iedereen aan de slag

De PGA zet zich al jaren in voor de groep inwoners van Asten met een arbeidsbeperking. Mensen ondersteunen zodat ze mee blijven doen in de maatschappij, vinden wij belangrijk.

 

Structuur, een dagindeling en sociale contacten dragen daar aan bij. Vrijwilligerswerk, aangepast werk of betaald werk houdt mensen betrokken bij de samenleving. Hierdoor is er de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling, onafhankelijkheid en het gevoel ‘erbij te horen’.

 

Gemeenten beschikken over een breed scala aan instrumenten om werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen bij het vervullen van een werkplek. Te denken valt onder meer aan inzet van begeleiding, zoals job-coaching, no-riskpolis of aanpassing van de werkplek.

 

De PGA staat voor:

 • Daar waar mogelijk, lokale ondernemers inzetten op lokale projecten. PGA stimuleert ook werk/stageprojecten voor mensen met een beperking of psychische stoornis, bijv. Downies & Brownies en de Peelconnectie.
 • Overleg met maatschappelijke instellingen, ondernemers en onderwijsinstellingen over waar stageplaatsen en werkplekken perfect kunnen aansluiten op het lokale en regionale opleidingsaanbod, en op de behoefte aan personeel;
 • Samenwerking met Senzer om mensen de stap te laten maken naar regulier werk. Dit is kostenbesparend maar wat vooral van belang is, is dat de werknemers zich ontwikkelen en het gevoel krijgen erbij te horen. (inclusiviteit)
 • Begeleiding/coaching van mensen in de bijstand. De bijstand is bedoeld als laatste vangnet en tijdelijke inkomensoverbrugging voor mensen die (op dit moment) niet in staat zijn te werken. Coaching is erop gericht om dit inkomen zo tijdelijk mogelijk te houden.
 • Een leerwerktraject voor jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen, met een toekomstperspectief. Een jobcoach kan daar bij helpen. Alle jongeren onder de 27 jaar zijn aan het werk, volgen onderwijs of combineren die twee.
 • Goede en veilige huisvesting voor arbeidsmigranten en vluchtelingen op een plek waar persoonlijke ontwikkeling mogelijk is.
 • Inburgering van statushouders door de verbinding te zoeken met Astenaren, maatschappelijke organisaties en lokale werkgevers. Wij willen graag meedenken met initiatieven die inwoners met elkaar verbinden.

 

3. Hervormen van het armoedebeleid

In Nederland groeit 8 tot 12% van de kinderen op in armoede. Ook in Asten groeien er kinderen op in armoede. Onderzoek wijst uit dat armoede of het ervaren van schaarste het effect van een chronische stress situatie heeft en dat het patroon van opgroeien in armoede lastig is te doorbreken. Kinderen die opgroeien in armoede lopen op de lange termijn kans om zelf ook in armoede te leven. Armoede speelt niet alleen onder gezinnen met kinderen, maar ook bij ouderen. Het Nibud en PwC schetsen samen in het rapport ‘Bestedingen van ouderen’ een zorgwekkend beeld over inkomens- en uitgaven situatie van de toekomstig gepensioneerden. Hun uitgaven worden hoger en inkomsten lager.

 

Op dit moment worden er vooral maatregelen genomen door de gemeente die armoede compenseren. Zo kunnen armere gezinnen een beroep doen op voorzieningen om te sporten of aan cultuur mee te doen. De PGA vindt dat armoede sneller gesignaleerd dient te worden en bij de bron moet worden aangepakt. Dit vraagt om een hervorming van het armoedebeleid.

 

De PGA staat voor:

 • Het aanstellen van een armoederegisseur. Een armoederegisseur verbindt het beleid en de inwoners met elkaar om samen naar een oplossing toe te werken
 • Het aanpakken van laaggeletterdheid. Van jong en oud is 10 tot 15% laaggeletterd. Voor hen is de maatschappij zeer complex en een onverwachte situatie is vaak voldoende om schulden te veroorzaken. Onis kan gevraagd worden hoe mensen te stimuleren voor taaltraining.
 • Het versimpelen van de regelingen en een goede informatievoorziening.
 • Interventies gericht op het lokaal vertrouwen en gemeenschapsgevoel.
 • Oog voor wisseling in leefsituatie, bijvoorbeeld na een echtscheiding of overlijden.
 • Het betrekken van scholen bij de vroegsignalering van armoede onder kinderen door contacten te leggen met zorgteams van scholen of de schoolarts / GGD.

 

 

LEES VERDER: ASTEN ONTDEKT