ASTEN WOONT

 

Op het gebied van wonen staan we de komende jaren voor verschillende uitdagingen: de samenstelling van de huishoudens verandert; nu al is 30% van de huishoudens in Asten alleenstaand. Hoe kunnen we het woningaanbod daarop aanpassen, duurzaam maken én betaalbaar houden? Hoe kunnen we voor starters de kans op een woning vergroten? En ten slotte is er wanneer het flink regent een behoorlijke uitdaging met betrekking tot de wateroverlast waar veel inwoners mee kampen. Met de klimaatverandering zal dit probleem eerder toe- dan afnemen.

 

Onze speerpunten zijn:

 1. Iedereen zijn eigen woonhuis
 2. Duurzaam, sociaal, levensloopbestendig en aantrekkelijk bouwen
 3. Leegstand aanpakken
 4. Asten waterproof!
 5. Buurtinitiatieven prikkelen

 

1. Iedereen zijn eigen woonhuis: diversiteit in het woningaanbod

Een plek naar ieders eigen wens om te wonen draagt bij aan een goede gezondheid. De PGA wil maatwerk leveren in ieders woonbehoeften door verschillende woonvormen aan te bieden voor elke levensfase. Of je nu een starter bent die dingen samen wil doen of iemand die een eigen stekkie wil. De PGA heeft een luisterend oor voor de medemens en staat open voor verbetering van ons leefklimaat voor jong en oud. Juist daarom vindt de PGA het belangrijk om alternatieve woonvormen in Asten te realiseren.

Met alternatieve woonvormen bedoelen wij: in meer of mindere mate gemeenschappelijke voorzieningen bij je woning wat het sociaal contact vergroot. Voorbeelden zijn; ouderenhofjes, tiny houses projecten en co-housing/gemeenschappelijk wonen. Onder Astenaren is veel belangstelling voor deze woonvormen. Omdat het leuk is, en vanwege het samen-doen en duurzaam karakter.

De PGA ziet alternatieve woonvormen als ondersteuning in het bevorderen van sociale contacten en sociale controle. Doordat mensen samen in een woonvorm wonen kunnen zij elkaar makkelijker ondersteunen. Daarbij vergroot dit de doorstroming bij bestaande woningen en het is een slimme oplossing om betaalbare starterswoningen of sociale woningen te realiseren. Bouwen voor elk wat wils, zorgt voor beweging in de huizenmarkt.

De PGA staat ook voor betaalbare koop- en huurwoningen binnen onze gemeente. Wachtlijsten zijn vaak nog te lang en bij nood dient er snel iets geregeld te worden. Bij nieuwbouw door woningcorporaties pleit de PGA dat er betaalbare en duurzame woningen op de markt komen. Over deze punten dient de gemeente in gesprek te gaan met Wocom en Bergopwaarts.

 

De PGA wil:

 • Een plek om te wonen voor iedereen. Ook in de kleine kernen Heusden en Ommel, waar wij samen met de woningbouwcorporaties en de inwoners willen zoeken naar een goede balans in betaalbaar en variërend woningaanbod en ruimte voor recreatie en ontmoeten.
 • Het faciliteren van initiatiefnemers voor kleine woonzorgvormen. De PGA wil voldoende ruimte bieden voor burgerinitiatief en innovatie, waarbij PGB noodzakelijk is om dit te financieren. Een mooi voorbeeld is Tweedelig, een woonvoorziening voor kinderen met een beperking die onder begeleiding dicht bij hun familie, werk en vrijetijdsbesteding wonen. En Huize te Gaste in Gastel (Cranendonck) waar ouderen hun oude dag kunnen doorbrengen op een mooie plek.
 • Hofjes (voor ouderen) in of nabij het centrum, waar ouderen samen wonen en voor elkaar klaarstaan. Een mooi voorbeeld is het Knarrenhofje in Zwolle.
 • Meer mogelijkheden voor (woon)zorgvormen in het buitengebied.
 • Het ‘tiny houses’- project: kleine bijna geheel zelfvoorzienende woninkjes die voorzien in de behoefte van starters, mantelzorgers en ouderen. Tiny houses zijn goed voor het milieu, omdat je minder energie verbruikt, minder spullen koopt en een kleiner oppervlak gebruikt. De PGA geeft er een draai aan door deze woningen te plaatsen in een sociale omgeving met een gemeenschappelijke tuin of woonkamer. Hier kan men bezoek ontvangen of samen koken. Ideale locaties zijn mogelijk de vrij te komen schoollocaties.
 • De behoefte van vriendengroepen om samen een woning te kopen en deze op te splitsen in kleine woningen mogelijk maken en faciliteren in Asten.
 • Een woonomgeving, ook voor arbeidsmigranten, waar je je persoonlijk kunt ontwikkelen.

 

2. Duurzaam, sociaal, levensloopbestendig en aantrekkelijk bouwen

De PGA wil duidelijke kaders stellen waarbij wij verwachten dat initiatiefnemers daarover nadenken bij nieuwe projecten t.b.v. een goed woon- en leefklimaat voor alle inwoners!

 

De PGA staat voor:

 • ‘Nul-op-de-Meter’ als nieuwe norm en het stimuleren van gasloos en zelfvoorzienend bouwen. De norm geeft alle ruimte aan creatieve, duurzame oplossingen.
 • Projecten die sociale ontmoeting stimuleren, waardoor eenzaamheid wordt tegengegaan.
 • Levensloopbestendige woningen waar bewoners kunnen blijven wonen als hun leefomstandigheden veranderen. De nabijheid van voorzieningen speelt hierbij een rol; daarom is de leefbaarheid in de kleine kernen Ommel en Heusden van groot belang.
 • Het versterken van het dorpskarakter van Asten. De laatste jaren heeft Asten een toename aan appartementen gekend. Dit heeft voordelen: kleiner wonen is duurzaam en zorgt voor meer ‘body’ in het centrum. De appartementencomplexen staan soms op gespannen voet met het dorpskarakter van Asten. De PGA wil het dorpskarakter versterken door groene plekken te behouden en de identiteit of unieke uitstraling van een gebouw op te nemen in verdere ontwikkelingen. Hoe kan een nieuwe ontwikkeling het karakter van Asten versterken?

 

3. Leegstand aanpakken

Leegstand is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de eigenaar. Maar zodra het leefklimaat door leegstand wordt aangetast, of dat nu in de kom is of op het platteland, is er een publieke taak.

 

De PGA wil:

 • Aanpak van de lege plekken in het centrum. Om te voorkomen dat leegstand leidt tot criminaliteit, verloedering en/of economisch verlies, is er de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’. Deze ladder staat voor: éérst inzetten op bouwen in de kern en dan pas uitbreiden. Hierdoor blijft de kern aantrekkelijk waardoor de huizenprijs stabiel blijft.
 • Het benutten van leegstaande panden voor alternatieve woonprojecten, zoals de schoollocaties die vrijkomen in het Strategisch Huisvestingsplan (SHP).
 • Een slagvaardige aanpak van de leegstand in het buitengebied. De PGA wil de mogelijkheid open laten om ook in leegstaande stallen (alternatieve) woningen te bouwen, onder voorwaarde dat deze woningen zelfvoorzienend (zonder gebruik van fossiele brandstoffen) gebouwd worden.

 

4. Asten waterproof!

De afgelopen jaren hebben we te kampen gehad met extreme hoosbuien en hagelbuien. Het water kon niet weg en woningen, bedrijven en spullen raakten zwaar beschadigd. Omdat extreem weer een realiteit is van ons huidige klimaat, steekt de PGA liever extra geld in droge voeten dan in een nieuwe rotonde.

 

De PGA gaat voor een slagvaardig waterplan met de volgende uitgangspunten:

 • Een te vervangen riool vervangen door een gescheiden rioolstelsel.
 • Flinke overlast beperken door kleine ingrepen in de buurt. Een afvoer kan eenvoudig naar een veldje of vijver worden aangelegd waar het water wegstroomt.
 • Bij nieuwe ontwikkelingen extra rekening houden met waterberging en droge voeten.
 • Het inspireren van burgers om zelf wateroverlast te voorkomen. Dit kan door het aanleggen van groendaken en wadi’s of het gebruik van straatstenen in plaats van asfalt. Door je eigen tuin te vergroenen wordt het water sneller opgenomen door de bodem. Bovendien zorgt groen voor een aantrekkelijke leefomgeving voor mens en dier. Groendaken houden water vast, en filteren fijnstof uit de lucht. Zie ook Asten Samen Groen.

 

5. Buurtinitiatieven prikkelen

Om sociale cohesie te vergroten en ontmoetingen tussen mensen aan te moedigen wil de PGA een subsidie regelen voor het realiseren van gemeenschappelijke voorzieningen in de buurt. Deze subsidie maakt het mogelijk om in de buurt sociale extraatjes te realiseren.

 

Wij denken bijvoorbeeld aan:

 • Gemeenschappelijke hobbykamer, schuur of woonkamer
 • Collectieve parkeerplaats
 • Gemeenschappelijke tuin
 • Groene daktuin
 • Wadi (buffer- en infiltratievoorziening voor hemelwater)

 

 

LEES VERDER: ASTEN ONDERNEEMT