ASTEN GOED GEREGELD

 

De PGA streeft naar een slagvaardige gemeentelijke dienstverlening, die open en transparant is naar de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Duidelijke kaders zoals beschreven bij Asten Samen Groen zorgen voor een slagvaardig bestuur.

Inwoners betrekken bij wat er in Asten, Heusden en Ommel speelt, is belangrijk om burgerparticipatie te stimuleren. Burgerparticipatie houdt de gemeentelijke dienstverlening scherp. Een goede informatie-uitwisseling van wat er speelt in de gemeente en hoe er gedacht wordt over onderwerpen in de (sociale) media is daarbij belangrijk. De gezonde financiële situatie willen we in stand houden door burgers te betrekken en te streven naar een duidelijke transparante communicatie hierover.

 

Daarnaast krijgt de gemeente er steeds meer taken bij. Steeds vaker wordt er daarom op regionale schaal samengewerkt. De regionale samenwerking willen we verder optimaliseren door ambtelijk op verschillende thema’s meer samen te gaan werken met gemeentes binnen de MRE.

 

 1. Meedenken in het voortraject
 2. Strategisch huisvestingsplan: kind staat voorop!
 3. Gemeentelijke dienstverlening, snel, helder en flexibel.
 4. Een zorgvuldig, transparant en maatschappelijk relevant huishoudboekje

 

1. Meedenken in het voortraject

Op pad naar nieuwe ontwikkelingen, hoe doe je dat? Door ideeën in samenspraak op te bouwen. Samen doen, samen leren, samen verder komen. De PGA vindt dat burgers erbij betrekken ervoor zorgt dat plannen aangescherpt worden en beter worden. Een andere mening doet ertoe!

 

Er zijn recente voorbeelden in Asten waarbij de raad en inwoners pas achteraf zijn betrokken bij plannen die de inwoners direct raken. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuw gemeenschapshuis en het strategisch huisvestingsplan van de basisscholen.

 

De PGA vindt dat dit anders moet zodat inwoners in een vroeg stadium mee kunnen denken. De gezamenlijke kennis van en over de eigen leefomgeving wordt vergroot waardoor we samen tot slimme oplossingen kunnen komen. De PGA is hiervan overtuigd.

 

De PGA staat voor:

 • Meedenken met burgerinitiatieven, inbrengen bij de politiek en bij een goed idee initiatiefnemers meenemen in de politieke besluitvorming.
 • Het laten meebepalen van de politieke agenda door burgers, door bijvoorbeeld het organiseren van een raadsspreekuur en een digitaal platform waar inwoners hun ideeën om Asten beter te maken kunnen promoten.
 • Het betrekken van burgers bij de totstandkoming van beleid door digitale toepassingen en het duidelijk uitwisselen van informatie over wat er speelt binnen de gemeente via de (sociale) media.
 • Een lichtere welstandstoets waarbij veiligheid en zorg voor bouwkwaliteit wordt bewaakt.
 • Het meedoen in regionale netwerken om de invloed op de besluitvorming op regionaal niveau te vergroten.

 

2. Strategisch huisvestingsplan (SHP): kind staat voorop!

Het welzijn van kinderen en de kwaliteit van het onderwijs staan voorop bij de PGA. De PGA begrijpt dat er minder schoollocaties moeten komen, maar vindt het aantal nieuwe scholen en de locatiekeuzes slecht onderbouwd in het SHP. Sinds de bekendmaking van het SHP uiten inwoners van Asten hun zorgen. Met name over de voorgestelde locaties. Door de verschillende prognoses is het onduidelijk welk aantal scholen wenselijk zou zijn. De discussie over de verdeling openbaar versus katholiek onderwijs laait zelfs weer op. De PGA neemt dit serieus.

 

In het proces zien we dat de belangrijkste stap is vergeten, namelijk het goed informeren van onze inwoners en het betrekken van ouders en leerkrachten bij de keuzes ten aanzien van de spreiding, locaties en het aantal scholen. We zien dit huidige proces graag teruggedraaid, zodat het plan alsnog voortgezet kan worden met input van ouders, leerkrachten en andere inwoners.

De keuze dient af te hangen van goed onderbouwde uitgangspunten.

 

De PGA staat voor:

 • Een evenwichtige spreiding over Asten met redelijke loopafstanden tot de woonwijken;
 • Het hanteren van gedegen en transparante prognoses;
 • Veilige loop- en fietsroutes waarbij zo min mogelijk doorgaande wegen worden doorkruist;
 • Kwalitatief goede gebouwen, die duurzaam zijn in zowel gebruik, materiaal als energie; en ondersteunend aan de onderwijsvisie;
 • Een groen schoolplein bij iedere school;
 • Het multifunctioneel gebruik van gebouwen;
 • Ruimte voor passend onderwijs waarbij verbinding wordt gezocht met verenigingen;
 • De mogelijkheid om in samenspraak met ouders en scholen het type onderwijs te bepalen en het aantal schoolgebouwen binnen Asten.

 

3. Gemeentelijke dienstverlening; snel, helder en flexibel

De gemeente staat in voor onze inwoners. De PGA heeft dienstverlening hoog in het vaandel staan. Laagdrempelig contact houden met inwoners, ondernemers en andere organisaties is dan heel belangrijk. De dienstverlening moet slim, eenvoudig en snel kunnen waarbij de vraag van de inwoner centraal staat. Dit houdt in dat we indien gewenst ook bij burgers en instellingen langs komen. Op deze manier leren we onze omgeving het beste kennen, in plaats van achter onze bureaus.

 

Het veranderen van deze rollen vergt inspanning van meerdere partijen. Een gemeente die de mensen centraal stelt, heeft de meest leefbare gemeente en de sterkste lokale economie. En dat
is pas echt progressief!

 

De PGA staat voor:

 • Flexibele openingstijden, zoals woensdag tot 21.00 of zaterdagochtend.
 • De gemeente als partner en verbinder. De gemeente willen we verder ontwikkelen als kennisdeler. Digitalisering speelt hierbij een grote rol.
 • Het toepassen van producten zoals citizenlab, een digitaal middel dat burgers helpt om hun stem te laten horen en overheden helpt om hun burgers beter te begrijpen.
 • Laagdrempelig contact met burgers en ondernemers.
 • Het regelmatig peilen van onze dienstverlening door enquêtes uit te zetten.
 • Het faciliteren van reclame van lokale initiatieven en evenementen die op een creatieve manier de aandacht vestigen in samenwerking met de VVV.
 • Samenhang, doelmatigheid en efficiëntie bij organisaties, die op verschillende beleidsterreinen zoals zorg, wonen en veiligheid actief zijn voor de Astenaar.
 • Het registreren van leegstand. Dit helpt de gemeente om adequaat te beslissen waar nieuwe bedrijven en initiatieven zich kunnen vestigen. Bedrijven worden dan eenvoudiger en flexibeler geholpen met het vinden van een passende locatie.
 • Een zelfstandige gemeente. Asten heeft voldoende omvang en voorzieningen om als zelfstandige gemeente voort te bestaan. Bij samenwerking in regionaal verband dient de invloed van de gemeenteraad gewaarborgd te worden. Jaarlijks dient daarom door de gemeenteraad een kadernota te worden vastgesteld voor ieder samenwerkingsverband dat vervolgens tijdig voor iedere begrotingsprocedure aan het samenwerkingsverband en de overige deelnemende gemeenten wordt toegezonden.

 

4. Een zorgvuldig, transparant en maatschappelijk relevant huishoudboekje

De PGA gaat behoedzaam om met de beschikbare overheidsmiddelen. Wij realiseren ons dat deze middelen door onze burgers moeten worden opgebracht. Daarom zijn wij voorstander van een sterke budgetdiscipline. Wij sturen op gestelde doelen op basis van vooraf beschikbaar gestelde middelen. Bij elke financiële beslissing kijken we eerst naar het probleem en de urgentie. Niet het budget staat centraal maar de maatschappelijke bijdrage die we er mee kunnen leveren. Wij kiezen daarom aan de ene kant voor het handhaven van de kwaliteit van onze leefomgeving en aan de andere kant voor het oprekken van de economische levensduur van voorzieningen.

 

 • Terughoudendheid met betrekking tot het aangaan van risico’s.
 • Transparantie in de financiën. Wij verantwoorden door helder te verwoorden wat is bereikt, hoe het is bereikt en met inzet van welke middelen. Transparantie vooraf en achteraf.
 • Het voorkomen van lastenverzwaringen. De gemeente dient rekening te houden met de koopkracht van haar inwoners. We laten de ontwikkeling van de lokale lasten gelijke tred houden met de inflatie.
 • Het behoud van kwijtschelding van lokale lasten, voor mensen met een minimuminkomen.
 • De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. In principe moet uitvoering van gedecentraliseerde taken binnen het gedecentraliseerde budget plaatsvinden. Waar dit niet kan, omdat de lokale situatie niet overeenkomt met de gemiddelde normen, maakt de PGA keuzes vanuit onze principes van een samenleving waar voor iedereen plaats is en waar iedereen mee kan doen.
 • Het kostendekkend doorberekenen van lokale belastingen waar een duidelijke tegenprestatie tegenover staat (afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges).
 • Het behouden van reserves om tegenvallers te kunnen opvangen, zonder dat dit een doel op zich is.
 • Het proactief benutten van subsidiepotenties bij de provincie en het rijk.

 

 

LEES VERDER: ASTEN BOERT