ASTEN BOERT

 

Schone lucht, gezonde grond en helder drinkwater, dat is wat wij willen! Een kleinere veestapel, minder mest, minder stank en fijnstof weg.

 

Onze boeren hebben een enorme transformatie ondergaan in korte tijd. Waar in 1950 de meeste boeren nog een gemengd bedrijf hadden met 5 koeien, 20 varkens en 50 kippen is een bedrijf van nu gespecialiseerd en heeft één gespecialiseerd bedrijf 100 koeien of 2500 varkens (Agrimatie.nl, 2017) of 100.000 kippen (HAS, 2017). Bovendien gebeurt niet alles meer met de hand, maar met enorme landbouwmachines en digitale toepassingen, zowel op het platteland als in de stal. Nederland is het gidsland in duurzame landbouw en veel kennis wordt geëxporteerd over de hele wereld. Dat is een kans voor ons platteland!

 

In de Peelregio wonen meer dieren dan mensen. De omvang van de veestapel in Asten ligt rond de 20.000 koeien, 200.000 varkens en 1,500.000 kippen (CBS landbouw, 2016). De agrarische sector neemt 11,5 % van de banen in binnen onze gemeente. Tegelijkertijd neemt het platteland 64% van de ruimte in beslag (CBS, 2016). Wat in het buitengebied gebeurt, bepaalt ons leven in Asten.

 

Steeds minder mensen wonen en werken op het platteland, terwijl er geproduceerd wordt als nooit tevoren. Paradoxaal zijn leegstaande stallen een groot probleem op het platteland. De sociale controle verliest terrein op het platteland wat (drugs)criminaliteit in de hand kan werken.

 

Wij staan voor oplossingen op een menselijke manier met als doel een verbetering van de leefbaarheid op het platteland. De PGA gaat voor kwaliteit, in plaats van schaalvergroting. Te denken valt aan zorgboerderijen, duurzame landbouw(projecten), recreatieve mogelijkheden of woongroepen. Wij zijn tegen de komst van grote landbouwbedrijven en mestverwerkingsinstallaties en tegen de vestiging en/of uitbreiding van geitenhouderijen en pelsdierbedrijven.

 

 1. Een gezond platteland voor mens, dier en plant
 2. Balans op het platteland
 3. Het licht uitdoen. Vanuit Asten is veel lichtoverlast van onze glastuinbouw.
 4. Dorpslandbouw in de kernen

 

1. Een gezond platteland voor mens, dier en plant

De PGA staat voor een vitaal, duurzaam en gezond platteland. Dat betekent: boeren die willen investeren en onderzoek doen naar een duurzamere landbouw stimuleren en samenwerken aan een hecht platteland. Samen met boeren in het buitengebied onderzoeken hoe we de waterkwaliteit en bodemstructuur kunnen verbeteren zodat de natuur daar beter van wordt. De beken zoals de Astensche Aa en de Aa vormen samen een mooi blauw lint dat verschillende bosgebieden aan elkaar zou kunnen verbinden.

 

Normeren doen we niet om streng te zijn. De veedichtheid in onze regio is al een van de hoogste van Europa. Qua fijnstof is onze regio een van de grootste vervuilers van Nederland.  Die eer willen wij niet op onze naam hebben staan. Q-koorts en andere gezondheidsklachten maken ons bewust van dit risico. Om nadelige gezondheidseffecten in te perken zijn nieuwe normen nodig om te kunnen handhaven en te controleren of agrarische bedrijven zich houden aan de gestelde normen t.a.v. fijnstof, stank, mest, ammoniak en afvalwater. Normeren begint bij meten. Daar wil de PGA zich voor inzetten.

 

Een gezond platteland voor mens, dier en plant bereiken we door:

 • Meten = weten. Het bepalen van emissienormen door goede metingen te doen. Die ontbreken veelal.
 • Normen bepalen uit gezondheidsoverwegingen voor mens, dier en plant.
 • Het streng handhaven en controleren van agrarische bedrijven op de milieunormen t.b.v. de gezondheid.
 • Een kleinere veestapel, minder mest, minder stank en fijnstof weg.
 • Het samen met bewoners, boeren, (recreatieve-)ondernemers en natuurorganisaties om de tafel zitten voor een hecht en natuurinclusief platteland. (zie ook "Asten Samen Groen").  Als voorbeeld zien wij de Snoertse Plak; een innovatieve en duurzame boerderij in Liessel. Voor meer inspiratie zie: www.snoertseplak.nl/ en Bijzonder Brabants in Deurne.
 • Duurzame proefprojecten (naast het agrarisch bedrijf) opstarten. Bedrijven die in een spagaat zitten tussen geldtekort en de wil om te verduurzamen willen we graag ondersteunen.
 • Het weren van megastallen in het buitengebied. Zij ondermijnen het hechte en
  duurzame plattelandsleven.
 • Landbouwinnovatie. Boeren hebben een grote innovatiekracht. Die kracht willen wij inzetten door onderzoeksinstituten naar hier te halen om kennis op te doen en te delen. Onderzoeken zouden kunnen gaan over natuurinclusieve landbouw; of verder innoveren binnen de glastuinbouw (verticale landbouw). En samen kijken hoe we minder bestrijdingsmiddelen kunnen gebruiken in de agrarische sector. Deze projecten genereren een grote spin-off voor onze gemeente.

 

Een voorbeeld van een kennisinstituut voor ons is het Varkens Innovatie Centrum in Sterksel waar duurzaamheid en innovatie hand in hand gaan.

 

2. Balans op het platteland

De PGA is voor een mix van wonen, werken (landbouw en bedrijven) en recreatie die elkaar in balans houdt. Denk aan een patchwork van agrarische bedrijven, (zorg)boerderijen, recreatievoorzieningen, woongroepen, enzovoorts.

 

De PGA staat voor:

 • Het samen met inwoners, boeren en andere partners (o.a. recreatieve bedrijven) initiatieven oppakken voor een hecht platteland en voor het opheffen van de leegstand. Een mix van wonen, werken en recreatie is hierbij het uitgangspunt. Oplossingen voor de zorgvraag van inwoners willen we tevens mogelijk maken en stimuleren op het platteland.
 • Het stimuleren van een circulaire economie bij boeren. Allerlei stromen van energie, grondstoffen en arbeid gaan nu langs elkaar heen. Dat is een gemiste kans! Bijna alle kassen hebben bijvoorbeeld een gasgenerator voor de verwarming. De reststroom kan een deel van Asten van stroom voorzien. Door krachten te bundelen zou de stroom veel rendabeler verkocht kunnen worden.
 • Een gemeente die goed op de hoogte is van subsidieregelingen, zodat we hier gebruik van kunnen maken. Een voorbeeld van een subsidie om duurzaamheid te stimuleren is het Groen ontwikkelfonds Noord-Brabant, waarin boeren en andere grondbezitters de kans krijgen om nieuwe natuur te ontwikkelen.
 • Een interessante uitwerking om natuur en landbouw te combineren zijn voedselbossen. Er wordt voedsel verbouwd gecombineerd met natuur op zo een manier dat de opbrengst hoger is dan een perceel met 1 teeltlaag. Bomen en akkers worden bijvoorbeeld gecombineerd.
 • Het aanpakken van leegstand door een integraal project - in samenspraak met inwoners en agrariërs - voor herbestemming of sloop van de vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s). Dit verkleint de kans op criminaliteit. Regelingen zoals staldering dragen hieraan ook bij.

 

3. Het licht uitdoen

Lichtvervuiling is om meerdere redenen onwenselijk. Het verstoort ons eigen natuurlijke dag/nachtritme, en insecten, vogels en amfibieën raken hier gedesoriënteerd door. Daarnaast verbruiken we ‘s nachts veel energie door alle (onnodige) verlichting aan te laten.

 

De PGA staat voor:

 • Het aangaan van een gesprek met de glastuinbouw om de kassen af te schermen
 • Deelname aan de Nacht van de Nacht om bewustzijn bij inwoners te vergroten
 • Het gebruik van LED-verlichting bij nieuwe verlichting en het volgen van nieuwe ontwikkelingen

 

4. Dorpslandbouw in de kernen

Moestuinen zijn ook een soort kleinschalige landbouw. De PGA wil dorpslandbouw stimuleren. Je kunt dan denken aan pluktuinen, volkstuintjes of stadslandbouw op platte daken. Mensen krijgen daarmee de mogelijkheid verantwoord en goedkoop voedsel te verbouwen en tegelijkertijd wordt het sociaal contact beter en zijn mensen meer bewust van de herkomst van ons voedsel.